Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak dodać zakładki lub kontury do dokumentów PDF?

Element na stronie internetowej ładujący się po głównej treści

GrabzIt może automatycznie dodawać zakładki do dokumentu PDF, korzystając z wbudowanej funkcji tworzenia konspektów plików PDF, która replikuje spis treści.

Aby to zrobić, określ parametr dołączania konturu, jak pokazano poniżej. Konspekt zostanie następnie automatycznie utworzony poprzez analizę HTML strony internetowej pod kątem elementów H2 i H3 w celu wygenerowania zakładek z tekstem tych elementów użytym w nazwach zakładek, dodatkowo elementy H3 zostaną automatycznie zagnieżdżone pod pozycjami H2 na liście zakładek.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.IncludeOutline = true;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setIncludeOutline(true);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "includeoutline": 1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"includeOutline":true};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->includeOutline(1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setIncludeOutline(true);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.includeOutline = true
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&includeoutline=1&format=pdf&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.includeOutline = true
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Dostosowywanie zakładek i konturów

Zakładki można dostosować, zmieniając kod HTML, który ma zostać przekonwertowany na format PDF. Do dowolnego elementu można dodać zakładkę H2, nadając mu opcję GrabzItBookmarkH2 Klasę CSS, podobnie do elementu można dodać zakładkę H3, przypisując mu klasę GrabzItBookmarkH3 Klasa CSS. Jeśli chcesz wykluczyć element HTML z używania go jako zakładki, możesz przypisać GrabzItBookmarkExclude klasa do elementu. Przykład użycia tych specjalnych klas CSS do dostosowywania zakładek pokazano w kodzie HTML poniżej.

<html>
	<body>
		<h2 class="GrabzItBookmarkExclude">My Article</h2>
		<p>Ignorant branched humanity led now marianne too strongly entrance.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH2">Start here</span>
		<p>Rose to shew bore no ye of paid rent form.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH3">Then read this</span>
		<p>She which are maids boy sense her shade.</p>
	</body>
</html>