Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Umowa o gwarantowanym poziomie usług (SLA) między GrabzIt a GrabzIt Enterprise User

Niniejsza Umowa dotycząca poziomu usług dostawcy („SLA„) między dostawcą („Sprzedawca""us""ludzkiej,"lub"we”) i użytkownicy usług dostawcy („Klient"lub"ty”) reguluje korzystanie z Usługi zgodnie z postanowieniami Regulamin („Umowa podstawowa”).

W celu zapewnienia optymalnej obsługi klienta dla wszystkich działów, wszystkie problemy muszą być odbierane przez obsługę dostawcy.

Niniejsza umowa SLA obowiązuje osobno dla każdego produktu zgodnie z definicją zawartą w Umowie zasadniczej. Niniejsza umowa SLA nie dotyczy innych przedmiotów materialnych. Niniejsza umowa SLA dotyczy tylko Pakiet Enterprise Klienci.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej umowy SLA zgodnie z umową zasadniczą.

1. Definicje

"Usługi”oznacza stronę internetową dostawcy mierzoną przez usługę monitorowania.

"Konserwacja ”oznacza zaplanowaną niedostępność Usług dla dostawców, zgodnie z zapowiedzią, zanim Usługi dla dostawców staną się niedostępne.

"Usługa monitorowania„- niezależna zewnętrzna usługa monitorowania strony internetowej (Kraciasty), który monitoruje naszą stronę internetową i zapewnia informacje o czasie jej działania za pomocą strona publicznie dostępna.

"Miesięczny procent czasu przestoju"oblicza się, odejmując od 100% procent minut w ciągu miesiąca, w którym Usługi Dostawcy były niedostępne przy użyciu Usługi monitorowania. Miesięczne pomiary procentu czasu przestoju wykluczają przestoje wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek wyłączeń SLA dostawcy (patrz punkt 6).

"Kredyt serwisowy”oznacza kredyt denominowany w dolarach amerykańskich, obliczony zgodnie z poniższą tabelą, który możemy przelać na kwalifikujący się rachunek.

"Niedostępne"I"Niedostępność”oznacza, że ​​Usługa nie działa lub jest nieosiągalna z winy Dostawcy.

2. Zobowiązanie serwisowe

2.1 Czas pracy

Sprzedawca dołoży uzasadnionych handlowo starań, aby udostępnić Usługę z miesięcznym odsetkiem czasu przestoju wynoszącym co najmniej 99.99% podczas dowolnego miesięcznego cyklu rozliczeniowego („Zobowiązanie serwisowe„). Z zastrzeżeniem wyjątków SLA dostawcy (patrz sekcja 6), jeśli nie spełnimy zobowiązania dotyczącego usługi, będziesz uprawniony do otrzymania kredytu usługowego.

Miesięczny odsetek czasu przestoju wynoszący 99.99% oznacza, że ​​gwarantujemy, że nie doświadczysz więcej niż 4.38 minut w każdym miesiącu niedostępności.

Kanały 2.2

Sprzedawca zapewni Klientowi następujące metody wsparcia:

Kanał Dni / godziny
Portal wsparcia online 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu
Wsparcie Email 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu

Odpowiedzi na wszystkie prośby o pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną udzielone w ciągu 24 godzin roboczych. Godziny pracy są od poniedziałku do piątku, od 09:00 do 17:30 GMT, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Anglii.

3. Kredyty serwisowe

Kredyty za usługi są obliczane jako odsetek całkowitych opłat należnych na fakturze za miesięczny cykl rozliczeniowy, w którym wystąpiła Niedostępność, stosowane proporcjonalnie do Usług, które były niedostępne, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Na przykład, jeśli nasza usługa będzie niedostępna przez 25 minut, przysługuje ci kredyt na usługi w wysokości 10% zużycia tego urządzenia w danym miesiącu. Wydamy Kredyt za usługi na kartę kredytową lub konto PayPal, za które zapłaciłeś za cykl rozliczeniowy, w którym wystąpiła Niedostępność. Kredyt na usługi będzie obowiązywał i zostanie wydany tylko wtedy, gdy kwota kredytu na odpowiedni miesięczny cykl rozliczeniowy jest większa niż jeden dolar (1 USD). Kredyty Usług nie mogą być przekazywane ani stosowane na żadnym innym koncie.

4. Jedyny środek zaradczy

O ile Umowa Podstawowa nie stanowi inaczej, jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem za niedostępność, niewykonanie lub inne niedostarczenie przez nas Usługi jest otrzymanie Kredytu na Usługę (jeśli jest uprawniona) zgodnie z warunkami niniejszej umowy SLA.

5. Procedura reklamacyjna

Aby otrzymać Kredyt za usługę, należy złożyć wniosek, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@grabz.it w ciągu 14 dni od wykrycia przestoju. Aby kwalifikować się, wniosek o kredyt musi zawierać:

Jeśli miesięczny procent czasu przestoju takiego żądania zostanie przez nas potwierdzony i będzie mniejszy niż zobowiązanie serwisowe, wydamy kredyt za usługę w ciągu jednego cyklu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym żądanie zostanie przez nas potwierdzone. Niedostarczenie żądania i innych informacji wymaganych powyżej dyskwalifikuje cię do otrzymania kredytu usługowego.

6. Wyłączenia SLA

Zobowiązanie dotyczące usługi nie ma zastosowania do niedostępności, zawieszenia lub rozwiązania Usługi ani do jakichkolwiek innych problemów z wydajnością Usługi:

Jeśli na dostępność wpływ mają inne czynniki niż te wykorzystywane w naszych miesięcznych wartościach procentowych czasu przestoju, możemy według własnego uznania wydać Kredyt na usługi, uwzględniając takie czynniki.

7. Modyfikacja

Umowa SLA będzie aktualizowana okazjonalnie, gdy GrabzIt Limited uzna to za stosowne. Klienci nadal korzystali z Usługi, co stanowi umowę na wszelkie dokonane zmiany.

Ostatnia aktualizacja: 27th z kwietnia 2021 r