Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Obsługa błędów w Javie

Java API

Aby umożliwić programistom programową obsługę błędów, gdy wystąpi błąd, GrabzIt Java API zgłasza wyjątek GrabzItException, który zawiera kod błędu, który bezpośrednio mapuje na błąd. Sposób odwzorowania każdego kodu błędu na błąd jest pokazany w poniższej tabeli, dzięki czemu nie trzeba analizować komunikatów o błędach.

Przykład wyjątku GrabzItException używającego kodów błędów w celu ustalenia sposobu obsługi błędu pokazano poniżej.

try
{
  GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")%>");
  grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com");
  grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
}
catch(GrabzItException e)
{
  if (e.getCode() == ErrorCode.PARAMETERNOURL)
  {
    //Please enter a URL
  }
}

Wyszukiwanie kodów błędów

Wartość błędu Opis Code
PARAMETERNOURL Brak adresu URL 100
PARAMETERINVALIDURL Podany adres URL jest nieprawidłowy 101
PARAMETERNONEXISTANTURL Określony adres URL nie istnieje 102
PARAMETERMISSINGAPPLICATIONKEY Brak klucza aplikacji 103
PARAMETERUNRECOGNISEDAPPLICATIONKEY Klucz aplikacji nie został rozpoznany 104
PARAMETERMISSINGSIGNATURE Brakuje podpisu 105
PARAMETERINVALIDSIGNATURE Podpis jest nieprawidłowy 106
PARAMETERINVALIDFORMAT Określony format jest nieprawidłowy 107
PARAMETERINVALIDCOUNTRYCODE Podany kod kraju jest nieprawidłowy 108
PARAMETERDUPLICATEIDENTIFIER Podany identyfikator już istnieje 109
PARAMETERMATCHINGRECORDNOTFOUND Nie znaleziono pasującego rekordu 110
PARAMETERINVALIDCALLBACKURL Podany adres zwrotny jest nieprawidłowy 111
PARAMETERNONEXISTANTCALLBACKURL Adres zwrotny nie istnieje 112
PARAMETERIMAGEWIDTHTOOLARGE Podana szerokość obrazu jest zbyt duża 113
PARAMETERIMAGEHEIGHTTOOLARGE Podana wysokość obrazu jest zbyt duża 114
PARAMETERBROWSERWIDTHTOOLARGE Podana wysokość przeglądarki jest za duża 115
PARAMETERBROWSERHEIGHTTOOLARGE Podana szerokość przeglądarki jest za duża 116
PARAMETERDELAYTOOLARGE Podane opóźnienie jest zbyt duże 117
PARAMETERINVALIDBACKGROUND Nieprawidłowy parametr tła dla pliku PDF 118
PARAMETERINVALIDINCLUDELINKS Nieprawidłowy parametr dołączania linków dla pliku PDF 119
PARAMETERINVALIDINCLUDEOUTLINE Nieprawidłowy parametr konspektu dla pliku PDF 120
PARAMETER NIEPRAWIDŁOWYPAGESIZE Nieprawidłowy rozmiar strony PDF 121
PARAMETER NIEPRAWIDŁOWYPAGEORIENTATION Nieprawidłowa orientacja strony dla pliku PDF 122
PARAMETERWERYFIKACJA MARGINTOLARGE Zbyt duży pionowy margines dla pliku PDF 123
PARAMETER HORYZONTALNY MARGINTOLARGE Poziomy margines dla pliku PDF jest zbyt duży 124
PARAMETERINVALIDCOVERURL Nieprawidłowy adres URL okładki dla pliku PDF 125
PARAMETERNONEXISTANTCOVERURL Określony adres URL okładki dla pliku PDF nie istnieje 126
PARAMETERMISSINGCOOKIENAME Brak nazwy pliku cookie 127
PARAMETERMISSINGCOOKIEDOMAIN Brak domeny cookie 128
PARAMETERINVALIDCOOKIENAME Nieprawidłowa nazwa pliku cookie 129
PARAMETERINVALIDCOOKIEDOMAIN Nieprawidłowa domena cookie 130
PARAMETERINVALIDCOOKIEDELETE Nieprawidłowa wartość usunięcia pliku cookie 131
PARAMETERINVALIDCOOKIEHTTP Niepoprawna wartość HTTP pliku cookie 132
PARAMETERINVALIDCOOKIEEXPIRY Nieprawidłowe wygaśnięcie pliku cookie 133
PARAMETERINVALIDCACHEVALUE Nieprawidłowa wartość pamięci podręcznej 134
PARAMETERINVALIDDOWNLOADVALUE Nieprawidłowa wartość pobierania 135
PARAMETERINVALIDSUPPRESSVALUE Nieprawidłowa wartość pomijania 136
WYZWALANIE PARAMETRÓWWATERMARKIDENTYFIKATOR brakujący watermark identyfikator 137
PARAMETER NIEPRAWIDŁOWYWATERMARKIDENTYFIKATOR Nieważny watermark identyfikator 138
PARAMETER NIEPRAWIDŁOWYWATERMARKXPOS Nieważny watermark pozycja x 139
PARAMETER NIEPRAWIDŁOWYWATERMARKYPOS Nieważny watermark pozycja y 140
WYZWALANIE PARAMETRÓWWATERMARKFORMAT Watermark nie znaleziono 141
PARAMETRWATERMARKZA DUŻY Watermark zbyt duże 142
PARAMETERMISSINGPARAMETERS Brakujące parametry 143
PARAMETERQUALITYTOOLARGE Zbyt duży parametr jakości 144
PARAMETERQUALITYTOOSMALL Zbyt mały parametr jakości 145
PARAMETERREPEATTOOSMALL Powtórz parametr za mały 149
PARAMETERINVALIDREVERSE Niepoprawny parametr odwrotny 150
PARAMETERFPSTOOLARGE Zbyt duży parametr klatek na sekundę 151
PARAMETERFPSTOOSMALL Za mały parametr klatek na sekundę 152
PARAMETERSPEEDTOOFAST Zbyt szybki parametr prędkości 153
PARAMETERSPEEDTOOSLOW Parametr prędkości zbyt wolny 154
PARAMETERINVALIDANIMATIONCOMBINATION Kombinacja parametrów czasu trwania, FPS, szerokości i wysokości jest zbyt duża 155
PARAMETERSTARTTOOSMALL Za mały parametr początkowy 156
PARAMETERDURATIONTOOSMALL Parametr czasu trwania jest za mały 157
PARAMETERNOHTML Nie określono HTML 163
PARAMETERINVALIDTARGETVALUE Podano nieprawidłowy cel 165
PARAMETERINVALIDHIDEVALUE Podano nieprawidłowy element do ukrycia 166
PARAMETERINVALIDINCLUDEIMAGES Uwzględnij parametr links dla DOCX 167
PARAMETERINVALIDEXPORTURL Nieprawidłowy adres URL eksportu 168
PARAMETERINVALIDWAITFORVALUE Nieprawidłowe oczekiwanie na określone 169
PARAMETERINVALIDTRANSPARENTVALUE Określono niepoprawny przezroczysty 170
PARAMETERINVALIDENCRYPTIONKEY Podano nieprawidłowy klucz szyfrowania 171
PARAMETERINVALIDNOADS Podano niepoprawną wartość reklamy 172
PARAMETERINVALIDPROXY Podano nieprawidłowe ustawienia proxy HTTP 173
PARAMETERINVALIDNONOTIFY Podano niepoprawną wartość powiadomienia o pliku cookie 174
PARAMETERINVALIDHD Podano niepoprawną wartość wysokiej rozdzielczości 176
PARAMETR INVALIDMEDIATYPE Podano nieprawidłową wartość typu mediów 177
PARAMETR NIEWAŻNY HASŁO Podano nieprawidłową wartość hasła 178
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PARAMETRÓW Podano nieprawidłowy identyfikator scalania 179
PARAMETR NIEPRAWIDŁOWA WARTOŚĆ KLIKNIĘCIA Nieprawidłowy selektor CSS do kliknięcia określony 180
NETWORKSERVEROFFLINE Serwer offline 200
NETWORKGENERALERROR Ogólny błąd sieci 201
NETWORKDDOSATTACK Rozproszony atak typu „odmowa usługi” 202
RENDERINGERROR Ogólny błąd renderowania 300
RENDERINGMISSINGSCREENSHOT Brakuje zrzutu ekranu 301
GENERICERROR Błąd ogólny 400
WYMAGANE Wymagana aktualizacja 500
FILESAVEBŁĄD filet save błąd 600
FILENONEXISTANTPATH Ścieżka do pliku nie istnieje 601